Tải lên và chia sẻ ảnh cưới đến khách hàng của bạn

Kéo và thả ảnh vào để bắt đầu tải lên. Giới hạn tải lên 50 MB / ảnh. Khách hàng chọn và lấy tên ảnh trực tiếp.